آیین‌نامه اجرایی گروه کوه‌نوردی سردرود

  • ثبت نام و داشتن کارت بیمه کوهنوردی
  • داشتن تجهیزات اولیه کوهنوردی
  • تغذیه کامل بطور کامل به عهده خود فرد
  • صدور کارت عضویت دائم منوط به نظریه کمیته انضباطی می باشد
  • حاضر شدن ۱۰ دقیقه قبل از حرکت زمان اعلام شده در محل مقرر (حرکت ماشین راس ساعت اعلام شده)