اخبار گروه

توسط اصغر نظری

جشن عاطفه ها ۳ دی ماه ۱۳۹۴

جشن عاطفه ها و میزبانی گروه کوهنوردی کمتال از کانون محترم دستهای مهربان در تاریخ 3 دی ماه 1394

بیشتر بخوانید ...

توسط اصغر نظری

کیت امدادی پیشنهادیUIAA

کیت امداد کمیسیون پزشکی UIAA

بیشتر بخوانید ...

توسط اصغر نظری

اين چه رازيست نهان در دل کوهستانها

که همه خستگي اش تازه نمايد جانها
کوله بردوشو گرفتيمو کشيديم به کوه
زير برف خفن و چله تابستانها
مردم شهر بگويند به ما سنگ پرست
برسر مذهب ما سوخت بسي ايمانها
گاه آزاد زهر دولت و گاهي بي غم

گاه ديوانه بنامندو گهي حيرانها
حافظ خانه نشين داشت ديواني

ما سروديم در اين کوه بسي ديوانها
گاه آزاد زهر دولت و گاهي بي غم

گاه ديوانه بنامندو گهي حيرانها
گاه گويند پري زاده اي آنجا سر کوه

پر کند از مي نابش همه ليوانها
همه جا جلوه يار است بود کوه انگار

باغي از آينه ها چهره او در آنها
هرچه تحقيق نموديم نشد فاش بما

اين چه رازيست نهان در دل کوهستان ها

بیشتر بخوانید ...

توسط اصغر نظری

تفاوت کوه نوردی در زمستان و تابستان

در زمستان و اوایل بهار کوهنوردی به واسطه ی وجود برف و یخ مشکل تر اسـت و باید آن را جدی گرفت.

بیشتر بخوانید ...