گزارش صعودها تیر ۱۳۹۴

توسط اصغر نظری

مشکین شهر ۲ مرداد ۱۳۹۴

درجه حرارت آب در سرچشمه 46 درجه ، بلندی چشمه از سطح دريا 2 هزار و 90 متر، « PH» آب در سرچشمه 4.5 ، هدايت الکتريکی آن برای 20 درجه حرارت ، 1 هزار، بيرنگ و زلال بوده، بو ندارد و کمی شور است.

بیشتر بخوانید ...