گزارش صعودها تیر ۱۳۹۵

توسط روابط عمومی گروه

ارشدچمن به گونبرف ۲۵ تیر ۱۳۹۵

شرکت کنندگان برنامه : آقایان حاج اسماعیل عباسی, حاج محمود مایانی, حاج سیامک سامع(سرپرست), حاج صمدبراتی, علی زینالنژاد, علی طرزخوش, بابک سامع سردرودی, عبدالعلی نوروزی , شیخ مالکی, سید اسحقی, بهرام قابل نژاد، حسن افسردلیر و آقای مرغدارمیهمان برنامه

بیشتر بخوانید ...